Tình hình thị trường Quảng cáo trong nước

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn được coi là một trong những nền kinh tế năng động nhất của Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng khá cao. Đặc biệt, với tiến trình đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Do vậy, nhu cầu về đầu tư Quảng cáo rất cao.